Homepage  |  FN Solutions

FN 7/24 IoT (Nesnelerin Interneti) PLATFORM  HİZMETLERİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

FN 7/24 IoT (Nesnelerin Interneti) PLATFORM  HİZMETLERİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ     
1.TARAFLAR :
İşbu sözleşme aşağıda  isim/unvan ve iletişim bilgileri bulunan gerçek/tüzel kişi (Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) ile sözleşme kapsamında HİZMET’i verecek olan “Future Networks 7/24 Limited (Aşağıda kısaca  “FN  7/24” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. MÜŞTERİ’nin tacir gerçek veya tüzel kişi olması, diğer bir deyişle kurumsal müşteri olması ve/veya sözleşme konusu hizmetin MÜŞTERİ’nin işyerinde veriliyor olması halinde; MÜŞTERİ, işbu sözleşmede ve kanunda düzenlenen ve tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.
2. TANIMLAR : 
KONTROL MERKEZİ: FN IOT TERMİNALİ ile donatılmış mahallerde oluşan sayısal verilerin ya da alarm sinyallerinin 24 saat, 365 gün bilgisayar ortamında izlendiği mekandır. Gelen sinyallerin 24 saat gözetilmesi ve gerektiği takdirde ilgili mercilere, ayrıca müşteri ve müşterinin belirleyeceği kişi ve kuruluşlara haber verilmesini içeren  elektronik sistemdir.
MEKAN: MÜŞTERİ’nin  FN IOT TERMİNALİ’nin aktive edilmesini talep ettiği  ve adres bilgilerini işbu sözleşme eki olarak beyan ve teyit ettiği mahaldir.
HİZMET: MEKAN’da aktive edilen FN IOT TERMİNALİ’nin, MÜŞTERİ’nin talep ettiği bazı (kapı ve pencere sensorleri, duman ve ısı alarmı, gaz detektörü, cam kırılma dedektörü, su taşkını sensorü, ısı sensorleri, hareket algılama detektörü, siren gibi sensörler ve/veya, Su/Elektrik/Gaz sayacı gibi akıllı cihazlar, ayrıca doğrudan kablo aracılığıyla digital/analog veri okuyucusu) algılayıcılar ile donatılarak alınan sinyallerin bağlı bulunduğu FN IOT TERMİNALİ aracılığıyla,bilgi iletişim hatlarını kullanarak KONTROL MERKEZİ’ne, sayaç son değeri ya da yangın veya gaz kaçağı alarmları şeklinde sesli ve/veya görüntülü olarak bildirilmesi, gelen sinyallerin bu şekilde 7/24 takibi vb. aşağıda detayları belirlenen şekillerde bir bedel karşılığında sunulmasıdır.
3.SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu sözleşme, MEKAN’da HİZMET’in mobil hizmetle entegre şekilde bir bedel karşılığında sunulması ile sair hak ve yükümlülükler ile ihtilaf yollarının belirlenmesinden ibarettir.
4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
4.1 MÜŞTERİ,  kendisine ait kayıt bilgileri, adres ve iletişim bilgileri, sistem kullanıcı bilgileri, abone bilgi formunda bulunan bilgiler ve FN 7/24 tarafından talep edilen işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan formlarda yer alan sair bilgileri tam ve doğru olarak beyan edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin yanlış ve eksik doldurulmasından veya bu sebeple doğabilecek her türlü fiil sebebiyle doğacak oluşabilecek zararlardan ve hizmet verilememesinden dolayı FN 7/24’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
4.2 FN 7/24, ekli Ürün/Hizmet Listesi Formu’nda belirtilen elektronik IoT sistemlerinin çalışması ve hizmetin verilebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım, programlama, devreye alma ve eğitim çalışmalarını kendisi veya yetkilendirdiği kişi veya kuruluşlar aracılığıyla MÜŞTERİ ile ortak belirleyeceği zamanda gerçekleştirecektir.
4.3 FN 7/24, MÜŞTERİ ile gerçekleştirmiş olduğu görüşme neticesinde MÜŞTERİ’nin verdiği bilgiler ile sınırlı olmak üzere yahut doğrudan ilgili mekanda yapmış olduğu mekan keşif ve projelendirme sonucu telefon ve/veya elektronik haberleşme yoluyla veya doğrudan önerdiği ve MÜŞTERİ tarafından onaylanıp, isteğine uygun olduğu teyit edilen elektronik IoT sistemi kapsamında belirtilen hizmetleri aktivasyon tarihi itibarıyla sağlamaya başlayacak; sistem ise MÜŞTERİ mekanına kurulum ile birlikte MÜŞTERİ’ye teslim edilmiş olacaktır. FN 7/24’ün, ilk keşifte veya daha sonra montajda ilgili mekanda altyapı eksikliği tespit etmesi halinde, bu hususlara ilişkin fiyat değişimi de içerebilecek şekilde sisteme ek yapılmasını, MÜŞTERİ’ye tavsiye etmesine rağmen, MÜŞTERİ’nin tamamen kendi takdirinde olmak üzere reddetmesi durumunda, tarafların karşılıklı anlaşarak sistemin nihai haline karar verdikleri kabul edilmiş olup, FN 7/24’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
4.4  MÜŞTERİ FN 7/24’ün montaj, bakım ve onarım, destek vd. hizmetlerini sağlıklı ve hızlı verilebilmesine yardımcı olacak, HİZMET’in gereği gibi ve tam olarak yerine getirilebilmesi için  MEKAN’da risk analizi ve keşif işlemleri başta olmak üzere gerekli ve elverişli koşulları sağlayacaktır. Aksi durumlardan ötürü HİZMET’in gereği gibi verilememesinden FN 7/24 sorumlu addedilemez.
4.5 MÜŞTERİ, FN IOT TERMİNALİ’ni MEKAN’da aktif olarak kullanmadığı zamanlarda ortaya çıkacak zarar ve ziyandan ötürü FN 7/24’e bir sorumluluk atfedemez.
4.6 MÜŞTERİ, mülkiyeti FN 7/24’e ait olan IoT sistemi ve bağlı ekipmanlarının sökülmesi, herhangi bir şekilde zedelenmesi, çalışmasının engellenmesi, işbu sözleşmenin 4.10. maddesin deki durumlar hariç başka bir mekana taşınması, FN 7/24’ün bilgisi ve onayı dışında üçüncü başka kişi ve kuruluşlarca sisteme müdahale edilmesi, üçüncü kişilere kullandırılması eklemeler yapılması, parça eksiltmeleri, onarılmaya çalışması vb hallerden bizzat sorumlu addedilecek olup bundan doğacak her türlü zarar ve ziyanı sonucu ortaya çıkacak zarar ve kaybı FN 7/24’e tek seferde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.7 FN 7/24, HİZMET’in verildiği süre boyunca yaşanacak teknik sorunlarla ilgili olarak, MÜŞTERİ’ye mesai saatleri içerisinde e-mail ile destek hizmeti sunacaktır. E-Mail desteği ile çözülemeyen durumlar, uzaktan müdahale edilmek üzere  FN 7/24 Teknik Servisi’ne iletilecektir.
4.8 MÜŞTERİ, kişisel bilgilerinin FN 7/24 tarafından analiz ve raporlama amaçlı olarak kullanılabileceğini, kabul ve beyan eder. FN 7/24, müşterinin onayı olmadan bu bilgileri 3. partilerle paylaşmayacaktır. Mobil telefonlardan toplanan konum ve sağlık sensörü bilgileri, sadece kullanıcının içinde bulunmayı kabul ettiği grubun yöneticisinin, kullandığı FN 7/24 mobil yazılımı görüntülemesine olanak sağlanacaktır. Aynı zamanda bir kurumsal proje içerisinde kullanmayı kabul etmesi durumunda, kurumun alarm izleme ekranlarında da bu bilgiler yer alacaktır. Kullanıcı, bu uygulamayı yükleyerek ve kullanıcı adı, şifre girerek sisteme dahil olarak, bu şartları kabul etmiş sayılır.
4.9 MÜŞTERİ, işbu sözleşme ve ekleri kapsamında vermiş olduğu her türlü bilginin doğru olduğunu, işbu bilgileri gizli tutacağını ve hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, mezkur bilgilerde, parolalarda vb herhangi bir değişiklik olması veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi veritabanının yanlış kullanımı hallerinde derhal FN 7/24’e bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hallerde sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan ötürü 7/24’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
4.10 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip talep etmesi ve koşulların uygun olması halinde HİZMET’i detaylarını bildireceği başka bir mekanda kullanabilecek olup böyle bir halde FN IOT TERMİNALİ taraflarca kararlaştırılacak günde yeni MEKAN’a nakledilecektir.
4.11. MÜŞTERİ, her türlü enerji kesilmesi, akü ve pillere ilişkin arızalar akü ve pillerin kullanım sürelerini dolması, telefon, mobil vb. her türlü iletişim hatlarının herhangi bir sebeple çalışmaması baz istasyonlarında yaşanan problemler sebebiyle veya FN 7/24’ün kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple KONTROL MERKEZİ’ne sinyal ulaşmaması, geç ulaşması durumlarında yaşayacağı zararlardan dolayı FN 7/24’ü sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.12 FN 7/24, tam, eksiksiz ve çalışır vaziyette MÜŞTERİ’ye teslim ettiği FN IOT TERMİNALİ’nin devreye alınmasından ve MÜŞTERİ tarafından kullanılmaya başlanmasından itibaren bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin MÜŞTERİ’ye sunulmasından sorumludur. Tüm ürünler (akü ve piller hariç) hizmet süresi boyunca FN 7/24’in servis garantisi altındadır. MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklı durumlarda servis ücreti/ürün bedeli MÜŞTERİ’den talep edilecektir.
4.13 MÜŞTERİ, IoT sistemlerine ait tüm fikri hakların ve kurulan IoT sistemi kapsamında kullanılan tüm cihaz, malzeme ve ekipmanın mülkiyetinin tek sahibinin FN 7/24 olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, söz konusu sistem ve panelin çalışır vaziyette muhafazasını teminen, kullanım süresi boyunca azami özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, kullanım hatalarından kaynaklanan sorumludur. MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya IoT sistemini devreye alma /devreden çıkarma işlemlerini yapmadığı yahut IoT sistemini yanlış şekilde kullandığı ya da kullanamadığı takdirde veya sistemi kullanması nedeniyle meydana gelecek dolaylı ya doğrudan zararlardan FN 7/24 sorumlu tutulamaz.. MÜŞTERİ, FN 7/24 tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, sözleşme konusu FN 7/24 hizmet ve ürünlerini kopyalama veya satma yahut başka bir yere taşıma hakkına sahip değildir.
4.14 İşbu Sözleşmenin sona ermesi veya nakil vb hallerde sistemin sökülmesi sırasında, satıhlarda oluşabilecek hiçbir değişiklik, estetik bozukluk ve farklılıktan FN 7/24 sorumlu tutulamaz.
4.15. FN IOT TERMİNALİ’nce kontrol edilen mekan ve bölgede, KONTROL MERKEZİ’nin sağladığı izleme hizmetine rağmen meydana gelebilecek aksaklıklardan, FN IOT TERMİNALİ’nden kaynaklanmayan arıza ve problemlerden ve benzeri olaylardan FN 7/24 sorumlu tutulamaz. FN 7/24’ün, ilk keşifte veya daha sonra montajda ilgili mekanda altyapı eksikliği tespit etmesi halinde, bu hususlara ilişkin fiyat değişimi de içerebilecek şekilde sisteme ek yapılmasını, MÜŞTERİ’ye tavsiye etmesine rağmen, MÜŞTERİ’nin tamamen kendi takdirinde olmak üzere reddetmesi durumunda, tarafarın karşılıklı anlaşarak sistemin nihai haline karar verdikleri kabul edilmiş olup, aksi durumda  FN 7/24’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
5. MÜCBİR SEBEP:
Olağanüstü şartlar ve mücbir sebeplerle, (doğal afet, yangın, su baskını vb.) FN IOT TERMİNALİ’nin  işleyişinin olağan dışı bir şekilde tehlikeye girmesi veya kullandığı şebeke altyapısının tahrip olması nedeniyle hizmetin verilememesi ve benzeri hallerde FN 7/24, sunduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkını saklı tutar. Bu durum taraflara fesih hakkı vermez. Şu kadar ki bu sürenin 90 günü aşması halinde taraflar, tazminat sorumluluğu olmaksızın sözleşmeyi feshedebilirler.
6. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ ve BİLDİRİMLER:
6.1 Taraflar işbu sözleşme nedeniyle temerrüt ve sona erdirme bildirimlerini mutlaka yazılı yapmak zorundadır. Cayma bildirimi antette yazılı FN 7/24 ticari merkezine yapılmak zorundadır.
6.2 MÜŞTERİ’nin, “tüketici” olmadığı hallerde; işbu sözleşmenin tatbik veya tefsirinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar şimdiden kabul ve beyan ederler.
6.3 Taraflar, aralarında çıkabilecek ihtilaflar nedeniyle açılacak davalarda bu sözleşmenin ve FN 7/24’e ait defter ve kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu kabul ederler.
6.4 İşbu sözleşme ve ayrılmaz parçası sayılan eklerini taraflar arasında aşağıda belirtilen tarihte iki nüsha olarak akdedilmiş; her iki taraf da bir asıl nüshayı teslim almışlardır.